Privacy Policy – Praktijk Imke Vos

Praktijk Imke Vos hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk Imke Vos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;
 • de verwerking van je persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Als dat het geval is doen we dat nooit zonder je daar van tevoren toestemming voor te vragen of zonder je er vooraf van op de hoogte te hebben gesteld.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als zorgverlener ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van deze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wilt opnemen dan kan dat via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door Praktijk Imke Vos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • cliëntgegevens vastleggen ten behoeve van het kunnen geven van coaching of therapie

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • de behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan Praktijk Imke Vos de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Naam/voorletters/tussenvoegsel
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Burgerlijke staat
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Gezondheidsgegevens
 • Biografische gegevens
 • Naam huisarts
 • Audio opnames

Je persoonsgegevens worden door Praktijk Imke Vos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde doelstelling voor de periode van de looptijd van de behandelovereenkomst. De bewaartermijnen na afloop van de behandelovereenkomst betreffen:

 • Voor het cliëntendossier, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), 15 jaar;
 • 7 jaar wat betreft de financiële administratie;
 • 1 jaar en 1 maand wat betreft de audio opnames.

Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Praktijk Imke Vos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Uitwisselen van cliëntgegevens ten behoeve van de behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kan Praktijk Imke Vos de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam/tussenvoegsel/achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoon
 • Discipline

Je persoonsgegevens worden door Praktijk Imke Vos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking voor de periode van de looptijd van de behandelovereenkomst. De bewaartermijnen na afloop van de behandelovereenkomst betreffen:

 • Voor het cliëntendossier, conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), 15 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van professionals die mogelijk geïnteresseerd zijn in samenwerking

Persoonsgegevens van professionals die mogelijk geïnteresseerd zijn in samenwerking worden door Praktijk Imke Vos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, de afgifte van een visitekaartje en/of via social media.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Praktijk Imke Vos de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam/tussenvoegsel/achternaam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Je persoonsgegevens worden door praktijk Imke Vos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je door Praktijk Imke Vos gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens geïnteresseerden in de nieuwsbrief van Praktijk Imke Vos worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling kan Praktijk Imke Vos de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres

Je persoonsgegevens worden door praktijk Imke Vos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) zolang als je bent aangemeld voor de nieuwsbrief. Je kunt je op elk gewenst moment voor de nieuwsbrief afmelden.

Verwerking van persoonsgegevens van potentiële cliënten (direct marketing: bellen of papier)

Praktijk Imke Vos helpt graag mensen verder op weg. Daarvoor is het soms noodzakelijk persoonsgegeven te verzamelen en op te slaan op met als doelstelling:

 • je informatie toe te sturen (of te bellen) over mijn praktijk en/of producten en diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • soms krijgen we via een collega of doorverwijzer de naam en het telefoonnummer van een geïnteresseerde door. Deze persoon heeft dan toestemming gegeven om zijn gegevens aan Praktijk Imke Vos door te geven.
 • contactformulier op https://www.imkevos.nl
 • een telefoontje of een e-mail van een geïnteresseerde.

Voor de deze doelstelling kan Praktijk Imke Vos de volgende persoonsgegevens van je vragen en/of opslaan:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres

Je persoonsgegevens worden door praktijk Imke Vos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je door Praktijk Imke Vos gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van potentiële cliënten
(digitale direct marketing: social media, e-mail, sms)

Praktijk Imke Vos probeert actief om zoveel mogelijk mensen te laten weten dat Praktijk Imke Vos bestaat en met welke diensten en producten we je kunnen helpen. Dat doen we door onszelf bekend te maken via social media, e-mail marketing, advertenties et cetera.

Daarvoor is het soms noodzakelijk persoonsgegeven te verzamelen en op te slaan op met als doelstelling:

 • je informatie toe te sturen over mijn praktijk en/of producten en diensten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • digitale toestemming vooraf, bijvoorbeeld bij het aanvragen van informatie, het inschrijven voor een nieuwsbrief of (online) registratie voor een product/dienst.

Voor de deze doelstelling kan Praktijk Imke Vos de volgende persoonsgegevens van je vragen en/of opslaan:

 • voornaam
 • tussenvoegsel
 • achternaam
 • e-mailadres

Je persoonsgegevens worden door praktijk Imke Vos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat je door Praktijk Imke Vos gezien wordt als een geïnteresseerde.

Verstrekking aan derden

Gegevens die jij aan ons verstrekt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verwerken van declaraties of banktransacties;

Met deze partijen (verwerkers) hebben wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder verstrekken wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In zo’n geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht gegevens af te geven.

Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen gevestigd buiten de EU.

Minderjarigen

In principe werkt Praktijk Imke Vos niet met minderjarigen. Mocht het voorkomen, dan verwerken wij enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk Imke Vos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • alle personen die namens Praktijk Imke Vos van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • we pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we hebben papieren documenten waarop persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en grendel;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Cookies

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch worden opgeslagen via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

 • analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren.

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, wij laten de IP-adressen anonimiseren. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt overgebracht naar en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. Google kan de ze informatie aan derden verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor  zover derden de informatie namens Google verwerkt. Google houdt zich aan de privacybeginselen van en zijn aangesloten bij Privacy Shield van het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken en de Europese Commissie.

Voor meer informatie over deze gegevensverwerking kunt u de privacy verklaring van Google lezen. In uw browser kunt u de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kunt u eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit leest u na in de handleiding van uw browser.

Rechten omtrent je gegevens

We wijzen je graag op de rechten die je hebt met betrekking tot je eigen persoonsgegevens:

 • Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van je ontvangen hebben.
 • Je kunt bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
 • Je hebt het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in directe opdracht van jezelf aan een andere partij. Wij kunnen je vragen je te legitimeren voordat we gehoor geven aan een van deze verzoeken.
 • Als wij je persoonsgegevens mogen verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Praktijk Imke Vos
Piet Slagerstraat 132
5213 XT ’s-Hertogenbosch
info@imkevos.nl